Werking

Werking van de coöperatieve DELTA T

Onze groepering werd opgericht door installateurs centrale verwarming… voor installateurs CV. Enkel installateurs met een erkenning en goede reputatie worden toegelaten binnen DELTA T. De bestuurders, zelf actieve mensen binnen het vak, worden gekozen door de leden. Deze bestuursmensen proberen betere aankoopvoorwaarden te bekomen door de leveranciers te overtuigen van de voordelen van de grote aankoopkracht (groepering) en een contante betaling. U begrijpt nu al dat wij er alle belang bij hebben om een zo groot mogelijke groep te worden. Hoe groter het aantal leden, hoe belangrijker we worden en hoe beter onze kortingen zullen worden. De leveranciers kunnen gerust zijn bij een verkoop aan een DELTA T lid omdat zij automatisch weten dat er met een erkend vakman gehandeld wordt en dat er een contante betaling zal volgen. Door aan te kopen via onze groepering lijdt u weinig tijdverlies om goede kortingen te bekomen, ook al koopt u slechts éénmaal aan bij een nieuwe leverancier. U blijft bestellen op dezelfde manier als vroeger maar kleeft enkel een gratis DELTA T facturatie-stikkertje op uw bestelbon of gebruikt een DELTA T bestelbon. Uiteraard dient de bestelling te gebeuren bij een erkend DELTA T leverancier (zie lijst). De leverancier, op zijn beurt, zal zoals gewoonlijk blijven leveren op uw vermeld adres. De factuur zal niet naar u, maar naar DELTA T gestuurd worden met de vermelding van uw naam en adres. 

Speciale kortingen worden toegepast ! 

U betaalt aan DELTA T en … that’s it !!! 

 • Tarieven en kortingen :

De GROEP DELTA T onderhandelt over de aankoopvoorwaarden voor al haar leden. Wanneer de aankooppolitiek en de voorwaarden van een leverancier goedgekeurd zijn door de Beheerraad, wordt het materiaal aan de leden voorgelegd. De leden hebben een controlerende taak. Ze brengen de directie van de GROEP DELTA T op de hoogte van elke afwijking of onregelmatigheid vanwege de leveranciers. De Beheerraad behoudt zich het recht voor om iedere leverancier uit te sluiten wiens verkooppolitiek indruist tegen de belangen van de leden van de GROEP DELTA T. 

 • Verkoopcircuit :

De door de GROEP DELTA T erkende leverancier blijft zijn materiaal verder promoten en staat in voor de informatieverstrekking en de presentatie ervan. Hij noteert de bestellingen en voert ze uit. Hij blijft zijn dienst na verkoop verder verzorgen, en elke eventuele betwisting tussen de leverancier en de installateur wordt onmiddellijk behandeld onder toezicht van DELTA T.

 • Bestelcircuit :

Het lid plaatst zijn bestelling uitsluitend met de originele DELTA T faxbestelbons. Deze zijn op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen. Bij telefonische bestellingen vermeld u steeds uw DELTA T klantnummer. 

 • Leveringscircuit :

De leverancier blijft uiteraard, zoals voorheen, rechtstreeks bij u, of een door u afgesproken plaats leveren. 

 • Facturatiecircuit :

De leverancier richt zijn factuur rechtstreeks aan de GROEP DELTA T. Voor elke bestelling wordt zoals voorheen een individuele factuur opgemaakt. De GROEP DELTA T maakt een nieuwe factuur op en richt ze aan de installateur, vergezeld van een kopie van de factuur afkomstig van de leverancier. 

 • Facturatie :

Op elke factuur wordt de NETTOPRIJS verhoogd met 3%, als bijdrage in de verwerkingskosten van de coöperatieve. Die verhoging, beheerskosten genoemd, is fiscaal aftrekbaar. Aan het eind van ieder boekjaar, verleent DELTA T echter, als enige aankoopvereniging in België, een bonus onder de vorm van een eindejaarskorting. Deze bonus bedraagt normaal gezien 2% van het bedrijfsresultaat. Dit percentage wordt bepaald door de Beheerraad en de beheerskosten worden zo verminderd tot 1%. Bij wanbetaling vervallen alle bonusvoorwaarden!

 • Betalingsvoorwaarden :

* 2% voor contante betaling. Deze wordt steeds duidelijk op de factuur vermeld.
* 30 dagen factuurdatum. Vanzelfsprekend zonder aftrek van de korting voor contante betaling. Het niet respecteren van de betalingstermijnen leidt ipso facto tot aanrekenen van nalatigheidsintresten tegen het tarief dat door de Beheerraad is bepaald.                                 Na het verlopen van de betalingstermijnen kan een schorsing opgelegd worden.

 • Betwistingen :

In geval van betwisting van welke aard ook tussen de installateur en de leverancier, moet het coöperatielid de leverancier daarover inlichten binnen de 8 dagen na verzending van de factuur die betrekking heeft op de betwiste levering. Voor elke betwisting geniet het coöperatieve lid, de steun van de GROEP DELTA T indien dit gerechtvaardigd is. Bij een betwisting tussen het lid en een leverancier, mag het lid echter geen afhoudingen doen op DELTA T facturen, of betalingen staken t.o.v. DELTA T. Met andere woorden, de betalingstermijnen mogen niet overschreden worden tengevolge een betwisting. Enkel een creditnota kan, uiteraard via DELTA T, een mogelijke betwisting een oplossing bieden. 

 • Inschrijving :

Bij de inschrijving van elk nieuw lid behoudt DELTA T zich het recht voor om inlichtingen in te winnen over diens solvabiliteit. De Beheerraad beslist soeverein, en zonder zijn beslissing te hoeven rechtvaardigen, over de aanvaarding of de weigering van het nieuw lid. 

 • Inschrijving van kapitaal :

Het aspirant lid doet dus eerst en vooral een aanvraag tot aansluiting. Dit kan per post of via de website (hier dienen alle vakken ingevuld te worden). Bij aansluiting schrijft ieder lid in op 2 maatschappelijke aandelen van €124 elk. De volgestorte aandelen brengen jaarlijks een statutaire intrest van 6% netto op die bepaald is door de Nationale Coöperatieraad.

 • Thesauriefonds :

De activiteiten van de coöperatieve zijn in volle groei. Daarom wordt van de jaarlijkse ristorno’s een bijdrage van 123,95€ afgehouden. Die bijdrage blijft evenwel verworven aan de installateur en brengt jaarlijks een intrest op van 6% bruto.

 • Stopzetting van de activiteiten :

Wanneer een coöperatielid zijn activiteiten stopzet, worden hem zijn volgestorte maatschappelijke aandelen en bijdrage aan het thesauriefonds terugbetaald. 

GESTICHT IN 1971, DELTA T. WORDT BEHEERD DOOR INSTALLATEURS VOOR INSTALLATEURS !!!